LISTENING

Bạn cần hoàn thành 20 câu hỏi trong vòng 15 phút.